Informacje dla kandydatów

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, a zwłaszcza filologicznych, psychologii, pedagogiki, politologii, dziennikarstwa i ekonomii.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja ma charakter otwarty; o przyjęciu kandydatów będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za studia, a także złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dwie fotografie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu
  • kserokopia pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego
  • dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. S 437.

Limit miejsc

Limit minimalny: 11 osób

Limit maksymalny: 35 osób

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Rejestracja w IRK: od dnia 25.05.2018 r. do dnia 14.10.2018 r.

Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 28.05.2018 r. do dnia 17.10.2018 r.

Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 18.10.2018 r.

Czas trwania i odpłatność

Czas trwania: 3 semestry
Opłata za studia: 2 500 zł za semestr
Opłata wpisowo-rekrutacyjna: 80 zł